Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 


Bedrijfsgegevens:

Crespi (ook handelend onder de namen Parfumwas en Buitengoed de HEERLIJKHEID)

 

De Kar 9, 7382 AH Klarenbeek,?Nederland

E-mail: [email protected]?

Telefoon: 06-23476757

Bankgegevens: NL15RABO0383317401?KvK: 78619203?

BTW-nummer: NL003357048B07

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kar 9, gevestigd te Klarenbeek, hierna te noemen “Crespi”.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Crespi zijn vrijblijvend. Crespi behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging naar de klant is verstuurd.

3. Prijzen en Betalingen

3.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betalingen dienen te geschieden via de op de website aangeboden betaalmethoden.

4. Levering

4.1 Crespi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

4.2 De leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

5. Retourneren en Herroepingsrecht

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.

5.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Crespi retourneren.

6. Garantie en Klachten

6.1 Crespi staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Crespi.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Crespi en van de medewerkers en producten van Crespi voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.

7.2 Crespi is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door lichte vorm van lekkage bij online verzenden, het etsen van wasparfum/parfumwas op oppervlakken of het verkeerd gebruik van producten. Indien er gemorst wordt met het product, dient dit direct schoongemaakt te worden met ruim water.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Crespi niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Crespi is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor de betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Crespi partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Crespi en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.